The Categories Of Innovation

Author: al-Allaamatush-Shaam Muhammad Jamaal-ud-Deen Qaasimee (d.1332H)

Source: Islaah al-Masaajid Minal-Bid'ah wal-A'waa'id' with the checking of Imaam Naasir-ud-Deen al-Albaanee

Published: Tuesday 4th August, 2015

 

Return to “Beliefs”